Wikia

Kinnikuman Wiki

Chojin Master/Student Combo

945pages on
this wiki
Talk0
Chojin Master Student Combo
Chōjin Master/Student Combo (超人師弟コンビ, Chōjin Shitei Konbi)

Around Wikia's network

Random Wiki